Kāds bijis 2021. gads draudzes dzīvē

Žēlastība un miers, Jums, no Tā, kas bija, kas ir un, kas nāk!

Vēl viens neierasts gads no mūsu dzīves laika ir aizvadīts! Tiešām, pareizi ir sacīt, ka neierasts, jo, lai žēlīgs mums Dievs, ja mēs sāktu pierast pie neskaidrības, pie nedrošības, pie ierobežojumiem, pie cilvēku šķirošanas, pie dusmām, nicinājuma, pazemošanas, pie meliem un bezatbildības augstākajos varas līmeņos, draudiem un korupcijas... Vai nākamais būs šajās nozīmēs labāks? Vai kāds atbildēs un parūpēsies par ievainotām, pašcieņu zaudējušām dvēselēm? Ieradumam ir liels spēks! Tàds ir, ne vien teiciens, bet, tāda ir patiesība. Pie kā turas, ko par savu patur dvēsele, kam tā kalpo, ko godā, kam pakļaujas, tas dvēseli veido. To, kāda būs dvèsele Kristus Atnākšanas Dienā, ir atkarīgs no tā, cik tā uzticējusies Viņa Vārdam, kamēr vēl Viņu gaidām! Gaidīšanai Dievs cilvēkam atvēlējis mūža gadus pēc mēra, cik kuram noteicis, sadalījis gadus gadalaikos un Svètdienās (Svētajās, svētījamajās, Radītāja godu svināmajās dienās). Sivētdiena ir, nevis brīvdiena, kā to domā pasaulē, bet īpaši izdalītas kopējā dienu ritumā, kā dievkalpošanai veltāma. Šo dienu akcentē Kristus draudze, kad tā pulcējas ap Dieva Vàrdu un Altāra Sakramentu (Sv. Vakarēdienu, jeb Dieva Galdu). Svētdienas nosaka Baznīcas gada ritmu, kas ir Kristīgās draudzes "soļi", izejot pretī Kungam Kristum, kura nākšanu gaidām.

Nevienam Dieva bērnam nav jābēdā par to, ka pasaule dzīvo savu, Dieva gribai svešu ritmu. Jādomā, gan, par to, lai paši paliekam uzticībā! Arī tad, ja pasauli pàrņem vīrusi, vai kàdas citas nelaimes, kādu vēstures gaitā bijis gana un, vēl būs. Lielākā vèrtība Dieva Universā (latīņu unus - viens, versum - pants), ir cilvēka dvēsele. Par to Dievs atdod Sevi! Lai mums par Dieva pastāvību nebūtu nemazāko šaubu, Viņš pats par Savu draudzi saka, ka elles vàrti to neuzveiks! Lūk, kāpēc ir Baznīca un, kāpēc, pederēt Kristum, tas nozīmē būt pilnīgā drošībā!

Aizvadītajā gadā Daugavpils Mārttiņa Lutera draudzē dievkalpojumi notika ik svētdienas. Neko neesam atcēluši, izņemot norises, kuras nevar notikt citu pulcēšanās ierobežojumu dēļ. Šobrīd nenotiek Svētdienas skola. Draudzes padome sanāk klātienē, gan atsevišķus jautājumus izlemjam telefoniski. Vienu mēnesi rudenī pulcējāmies iknedēļas Bībeles stundās. Stingrajiem ierobežojumiem sākoties, pārgājām uz zoom tikšanās reizēm, ceturtdienu vakaros. Kopīgi lasām Mateja Evaņģēliju. Mācītājs apmeklē mājās tos draudzes locekļus, kuri izteikuši vēlmi saņemt Dievgaldu, neapmeklējot svētdienas dievkalpojumu. Mācītāja telefona numurs tas pats, un norādīts lappuses noslēgumā. Ir saprotami, ka vīrusa laikā mūsu dievkalpojumi ir krietni mazāk apmeklēti, kā iepriekš. Tomēr, gribas atgādināt būtisko vēlreiz: neviens nedrīkst palikt bez garīgas aprūpes, kaut vai Pastarā diena būtu! Tādēļ, lūgums nekautrēties, bet sazvanīt garīdznieku mājapmeklējumam! Ar to mācītājs netiek apgrūtināts, bet ir priecīgs veikt savu pienākumu. Turieties pie Svētā Sakramenta paši, un, mudiniet uz to arī savus mājiniekus. Atcerieties, kā saka draudze? “Tā ir labi un tā piederas!” Tā mēs piepildīsim Kristus gribu visi kopā!

 2021. gadā esam paveikuši vienu ļoti svarīgu darbu mūsu dievnama atjaunošanas procesā. Ar Valsts KultūrKapitāla Fonda un Daugavpils domes finansiālu atbalstu, kā arī ar Rīgas Doma baznīcas pārvaldes praktisku ieguldījumu ( kādēļ mums nevajadzēja izdot vairākus tūkstošus eiro), kā arī, ar mūsu draudzes līdzmasājumu, esam apmaksājuši katedrāles Arhitektoniski māksliniecisko izpēti (AMI), kas bija nepieciešams solis, lai turpinājumā uzsāktu dievnama fasādes restaurācijas un akmens logu atjaunošanas projektu. Paldies, draudze! Liels soli sir sperts! Bez Jūsu atbalsta tas nenotiktu! Otra lielā lieta, kas notikusi, ir dzīvokļa remonts mūsu Draudzes mājā. Saņēmām finansējumu no LELB Īpašumu fonda līdzekļiem, kuru izlietojām kādreizējā Arvīda un Marionellas Kareļu dzīvokļa pielāgošanai Daugavpils diecēzes bīskapa vajadzībām. Gan Arvīds, gan Nellija slavē Dievu Debesu Valstībā! Dieva miers, lai viņiem!

Īpašs notikums mūsu draudzē bija draudzes priekšnieces Vitas laulības! Vita sastapa Ivanu, kā rezultātā, viņas uzvārds, no Gerasimova, pārtapa par Koževņikova! Sirsnīgi sveicam!!! Starp citu, Ivans ir bijis, un ir, neatsverams palīgs draudzes praktiskajās lietās. Vīrs ar Dieva dotu sirdi un rokām! Draudzes mantziņa sarežģītās lietas veiksmīgi un akurāti dara Gaļina. Sirsnīgs paldies viņai! Iesākoties Jaunajam gadam, domāsim par jaunu draudzes padomi, lai gan būtu gudri uzticēties šiem pašiem cilvēkiem. Ir tik stiprinoši piedzīvot, ka caur draudzes lietām pieaugam!

Noslēgumā, vēlreiz paldies, par Jūsu lūgšanām, par ziedojumiem, par visiem labajiem darbiem, par uzticību Dievam!

“Dievs, kas radījis pasauli un visu, kas tanī, būdams debess un zemes Kungs, nemājo rokām celtos tempļos. Un Viņu neapkalpo cilvēku rokas, it kā Viņam kā vajadzētu: Viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu; Viņš licis visām tautām celties no vienām asinīm un dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tie meklētu Dievu, vai tie Viņu varētu nojaust un atrast, jebšu Viņš nav tālu nevienam no mums.“/Ap.d.17:24-27/

Pateicamies visiem par finansiālu atbalstu šajā pārbaudījumu laikā kalpošanas nodrošināšanai un dievnama un draudzes mājas uzturēšanai!

Ziedojumus draudzei var nodot gan personīgi pie mantzines Gaļinas Boikovas vai draudzes kancelejā (svētdienās pēc dievkalpojuma), gan pārskaitot uz draudzes kontu.

SVARĪGI: pārskaitot ziedojumu uz kontu, lūgums, norādīt mērķi – vai tas ir vienkāršs ziedojums vispārējām vajadzībām, vai ziedojums konkrētam mērķim (piem. apkurei, jauniešiem un bērniem, diakonijai utml.).

Īpaši svarīgi norādīt mērķi, kad ieskaitat kontā savu vai kāda sava radinieka draudzes locekļa gada iemaksu (30 EUR). Šajā gadījumā norādiet mērķi: draudzes locekļa gada iemaksa. Ja maksājat par kādu/-ām  citām personām, norādiet arī viņu vārdu un uzvārdu.

Lai Dievs jūs bagātīgi svētī!

Daugavpils Evaņģēliski luteriskā draudze
reģ. nr. 90000237536
Konta nr. LV05HABA0551043167255
HABALV22

Draudzes priekšniece Vita Koževņikova, tel. 25606104,
mantzinis Gaļina Boikova, tel. 25953071,
mācītājs Andis Lenšs, tel. 26315707