<<… un tie kļūs par vienu miesu.>> 1.Moz. 2:24

Kristīga laulība

Laulība ir sena Baznīcas tradīcija, kas ir pamatota Dieva vārdā:

“Pakļaujieties cits citam Kristus bijībā: jūs, sievas, – saviem vīriem kā Kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, pats būdams savas miesas Pestītājs; kā draudze visās lietās pakļaujas Kristum, tāpat arī sievas vīriem. Jūs, vīri, mīliet savas sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi un pats sevi tās labā ir ziedojis, lai to darītu svētu, šķīstot mazgāšanā ar ūdeni caur vārdu, lai draudzi varētu stādīt sev līdzās godības pilnu, bez traipiem, negludumiem un kā tamlīdzīga – svētu un nevainojamu. Tāpat arī vīriem pienākas mīlēt savas sievas kā savu miesu – tas, kas mīl savu sievu, mīl sevi pašu, jo neviens jau nenīst savu paša miesu, bet gan to baro un lolo tāpat kā Kristus savu draudzi – mūs, kas esam viņa miesas locekļi. Tādēļ vīrs atstās savu tēvu un savu māti un pieķersies savai sievai, un tie divi būs viena miesa. Šis noslēpums ir liels; te es runāju par Kristu un draudzi, tomēr arī jūs ikviens mīliet savu sievu kā sevi pašu, bet sieva lai jūt bijību pret savu vīru.” Ef. 5:21 – 33

“.. lai izvairītos no netiklības, katrs vīrs lai iet pie savas sievas un katra sieva lai iet pie sava vīra. Vīrs lai pilda laulības pienākumus pret savu sievu, tāpat arī sieva pret savu vīru. Sievai nav varas pār savu miesu, bet vīram; tāpat arī vīram nav varas pār savu miesu, bet sievai. Nenovērsieties viens no otra, kā vien savstarpēji vienojoties – uz laiku, lai atbrīvotu sevi lūgšanai un tad atkal varētu būt kopā, lai sātans jūs nekārdinātu, izmantodams jūsu nesavaldību.” 1. Kor. 7:2-5

Baznīcā noslēgta laulība ir uz mūžu – ko Dievs savienojis, to cilvēkiem nebūs šķirt

Kristīga laulība ir vīrieša un sievietes likumīgi noslēgta savienība uz mūžu, kas īstenojas kristīgā kopdzīvē. Laulības noslēgšana baznīcā tiek apstiprināta ar abu pušu mūža uzticības solījumu Dieva un cilvēku priekšā un tiek svētīta ar aizlūgšanām un Dieva vārdu.

‍Laulība ir Dieva iestādījums. Stājoties laulībā jāapzinās, ka dotais solījums būs jāpilda “līdz nāve jūs šķirs”. Noslēgt laulību baznīcā nozīmē, ka jūs solāties dzīvot kristīgu laulības dzīvi, t.i., praktizēt kristīgo ticību gan individuāli, gan arī laulībā un ģimenē.

Kā pieteikt laulību?

Pastāstiet mācītājam par jūsu nodomu laulāties un par vēlamo jūsu laulību laiku. Laulības tiek plānotas savlaicīgi, un dokumenti (pieteikuma veidlapa un dzimtsarakstu nodaļas izziņa) jāiesniedz mācītājam ne vēlāk kā 1 mēnesi pirms laulībām. Visu par dokumentu sakārtošanu Jums pastāstīs mācītājs jau pirmajā tikšanās reizē.

Ko darīt, ja esmu gan kristīts, gan iesvētīts, bet nepiederu nevienai draudzei?

Runājiet ar mācītāju. Mācītājs noteiks kārtību, kā atjaunot piederību Baznīcai un tikt uzņemtam draudzē. Jābūt gatavam no jauna apstiprināt kristībā (iesvētībā) dotos solījumus – dzīvot kristīgu dzīvi, palikt draudzes piederībā.

Vai iespējams tikt laulātiem luteriskajā Baznīcā, ja līgava vai līgavainis pieder citai kristīgai konfesijai?

Jā, ir iespējams. Tomēr jāievēro, ka citai konfesijai piederīgiem jābūt izpildījušiem minimumu, ko attiecīgā Baznīca prasa no saviem draudzes locekļiem. Šajā gadījumā jūsu starpā jābūt skaidrībai par to, kā kopīgi praktizēsiet savu kristīgo dzīvi, ja katrs piederat savai konfesijai.

Vai iespējams laulāties baznīcā, kuras draudzes locekļi mēs neesam (esam citas luteriskās draudzes locekļi)?

Ir ierasts, ka draudzes locekļi laulības, bērnu kristības, bēres u.c. notikumus svin savā draudzē. Laulības ir ne tikai privāts notikums – tas ir gan ģimenes, gan arī visas draudzes notikums. Tādēļ ļoti ieteicams laulības slēgt savas draudzes vidū.
Iemesli, kādēļ laulību slēgšanai mēdz izvēlēties citas draudzes baznīcu, varētu būt, piemēram, īpaša savas dzimtas vēsturiska saistība ar kādu konkrētu baznīcu. Kā neatbilstošs iemesls būtu minamas principiālas domstarpības ar savu mācītāju par jūsu paredzētajām laulībām, un jūs nevis meklējat veidus, kā šīs domstarpības atrisināt, bet gan gribat atrast kādu draudzi, kur to vai citu “varētu neprasīt” darīt. Tādēļ vispirms strīdīgie jautājumi būtu pārrunājami ar jūsu draudzes mācītāju.

Ja jūs lūgsiet savu mācītāju salaulāt jūs citā baznīcā, tad visdrīzāk, ja vien mācītājam būs tādas iespējas, viņš tam labprāt piekritīs. Ja laulību rituāls tomēr būs jānotur citas draudzes mācītājam, jums savas draudzes mācītājam jālūdz apliecinājums, kurā minēts, ka esat konkrētas draudzes locekļi, ka mācītājs jūsu laulību jautājumu ir pārrunājis un piekrīt, ka stājaties laulībā un ka viņam nav iebildumu laulību notikšanai citas draudzes baznīcā.

Ko darīt, ja esmu šķīries un vēlos stāties jaunā kristīgā laulībā?

Katrā gadījumā runājiet ar mācītāju. Jauna laulība netiks liegta, ja jums ir bijuši nozīmīgi iemesli, kādēļ iepriekšējā laulība ir tikusi šķirta.

Visus jautājumus, gatavojoties laulībai baznīcā, vaicājiet mācītājam!

PASĀKUMI

19.01. 10:00 Dievkalpojums

23.01. 17:00 Lūgšanu grupa

26.01. 10:00 Dievkalpojums - Svētdienas skola

30.01. 17:00 Lūgšanu grupa

02.02. 10:00 Dievkalpojums -   Svētdienas skola

06.02. 17:00 Lūgšanu grupa


09.02. 10:00 Dievkalpojums - 

Svētdienas skola

DIENAS LOZUNGS 21.01

Pateicos Tavam Vārdam par Tavu žēlastību un patiesību, jo augstāk par visu Tu esi pacēlis savu Vārdu un savu apsolījumu. (Ps 138:2)

Sākuma datums: 24/11/2019 00:00

Beigu datums: 25/11/2019 00:00

ĪSCEĻI