<<Dodiet, tad jums taps dots...>> Lk.6:38

Ziedošana

„Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi. Bet, kas dod sēklu sējējam un maizi ēdējam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem; tad jūs būsit bagāti visās lietās katram labam darbam, un tā mēs panāksim, ka Dievam tiks dota pateicība.” /2 Kor.9:7-1/

Kristīgajā dzīvē vienmēr izpaužas divi principi: mēs saņemam un dodam. Kristus mums atdod sevi, mēs dodam no sevis Dievam, ziedojot savus līdzekļus draudzes darbam! Ikviena draudze savu kalpošanu var īstenot tikai ar draudzes locekļu ziedojumu atbalstu. Svētos Rakstos sacīts: “Priecīgu devēju Dievs mīl.” Tas nozīmē, ka katram jāpieņem savs lēmums, cik viņš vēlas ziedot draudzes darbam. Esam pateicīgi katram mūsu draudzes atbalstītājam un laipni aicināti atbalstīt draudzi arī turpmāk!

Vai esi pārdomājis, kā draudze kalpo Tev? 

1. Draudze uztur dievnamu, kārtībā, tīrībā un glītumā. Tas ir saistīts ar izdevumiem – sveces, apkure, elektrība un daudzas citas lielas un mazas lietiņas dievnama saimnieciskajām vajadzībām. 

2. Tā algo mācītāju, lai viņš turētu dievkalpojumus un sprediķotu, dalītu Svēto Vakarēdienu, kristītu un iesvētītu jaunus draudzes locekļus, apmeklētu vecos un nespējīgos, uzklausītu Tevi privātajā grēksūdzē un arī vienkāršā pastorālā sarunā. Noturētu Bībeles stundas un vadītu draudzes darbu, utt. 

3. Draudze ir starpnieks ar kuras palīdzību Tu piedalies visas Baznīcas uzturēšanā. Daļu savu ienākumu tā iemaksā Baznīcas kopkasē, tādejādi piedaloties arhibīskapa, prāvesta un citu Baznīcas nozaru uzturēšanā.

Cik vajadzētu ziedot?

Protams, tas ir katra sirdsapziņas un iespēju jautājums, bet vēl vienu atbildi varam atrast Bībelē: ”Bet atnesiet katrs savu desmito tiesu pilnā vērtībā Manā klētī tā, lai Manā mājā būtu barība, un pārbaudiet tad Mani šai ziņā, vai Es arī neatvēršu debess logus un nelikšu svētībai pa tiem pārpilnībā nolīt pār jums!” (Maleahija 3:10) 

Desmitās tiesas princips balstās uz noteiktu pasaules uzskatu, proti, šodien es varu kaut ko nopelnīt tāpēc, ka Dievs man dod iespējas, spēku un arī laiku. Tā ir Dieva žēlastība, ka mums šodien darbojas galva, rokas, kājas. Rīt tas viss var arī zust un līdz ar to visas praktiskās dzīves iespējas. Šodien mums ir darbs vai bizness attīstās, bet rīt varam visu pazaudēt. Tas, ka mēs Dievam, Dieva darbam, kalpošanai kaut ko dodam, ir mūsu redzīguma apliecinājums, jo mēs taču zinām, kam jāpateicas par visām mūsu dzīves iespējām. Ir svētīgi saprast, ka viss, kas kalpo mūsu dzīves drošumam un pilnībai, pats par sevi jau pieder Dievam. „Bet viss ir no Tevis(Dievs), un no Tavas rokas mēs Tev dodam!” (1Laiku 29:14) 

Būs grūti atrast cilvēku, kas, ziedojot garīgajam darbam – draudzei, būtu kļuvis nabags. Taču būs viegli atrast daudzus, kuri apliecinās, ka praktiski piedzīvojuši, kā Dievs viņus bagātīgi svētījis pēc uzdrīkstēšanās ziedot Dieva darbam desmito tiesu no visiem saviem ienākumiem. Pēc būtības desmitās tiesas princips ir vienkāršs…

  • 10 cilvēki, ziedojot desmito tiesu, var uzturēt vienu mācītāju tādā līmenī, kādā dzīvo draudzes locekļi.
  • 20 cilvēki, ziedojot desmito tiesu, var uzturēt mācītāju un uzturēt dievnamu.
  • 30 cilvēki, ziedojot desmito tiesu, var uzturēt mācītāju, dievnamu, kā arī uzturēt diakoniju (labdarību).

Padomājiet par to… ko mēs spētu…

Jaunajā Derībā arī lasām par ziedošanu, taču Desmitā tiesa šeit nav garīgs likums. Evaņģēlijs, drīzāk, atklāj ko pavisam pārsteidzošu! Mūsu Pestītājs nesamierinās ar kādu daļu no mūsu ienākumiem, bet Viņš vēlas mūs pilnībā! Tas ietver, gan mūsu ikdienu, darbus, domas, vārdus, visu mūsu namu – mūs pašus, mūsu sirdi. Resp., Viņš vēlas mūs visā pilnībā piederošus Viņam. Viņš mūs pestī! Apustulis Pāvils iesaka ziedot ar sirdi, kā lasām 2. Vēstulē Korintiešiem 9:7 „Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem. Tā kā ir rakstīts: Viņš ir izbēris un nabagiem devis, Viņa taisnība paliek mūžīgi.”

Draudzes locekļu ikgadējais ziedojums

Mūsu Baznīcas kārtība nosaka, ka katram draudzes loceklim personīgi vismazreizi gadā viens no ziedojumiem ir jāveic draudzes kancelejā vai ieskaitotdraudzes kontā kā draudzes locekļa ikgadējais ziedojums. Draudzes locekļa ikgadējais ziedojums mūsu draudzē ir 30 EUR. Ziedojumusummu ir iespēja maksāt arī pa daļām. Šie ziedojumi pamatā tiek izmantoti svētdienasdievkalpojumu norisei un baznīcas apsaimniekošanai. Mēs izprotam draudzeslocekļu finansiālo situāciju. Ja gadījumā jūs nespējat samaksāt šo summu, jūsupienākums būtu griezties draudzes kancelejā un darīt to zināmu. Kopīgimēģināsim rast risinājumu!

Ziedojumus vari maksāt: 

1. pie draudzes mantziņa vai priekšneka daudzes kancelejā (pirms vai pēc svētdienas dievkalpojuma).
2. pārskaitīt uz draudzes norēķinu kontu (šajā gadījumā neaizmirsti norādīt mksājuma mērķi):
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS DAUGAVPILS MĀRTIŅA LUTERA DRAUDZE
Reģ. nr. 90000237536
Konts: LV05HABA0551043167255 Kods: HABALV22

Kā Tu vari kalpot savai draudzei? 

1. Apmeklē dievkalpojumus; 
2. Lūdz par savu draudzi un tās mācītāju savās personīgajās lūgšanās; 
3. Piedalies draudzes darbā – koris, lūgšanu grupa, svētdienas skola u.c.; 
4. Palīdzi praktiski – sakopt baznīcas un draudzes nama apkārtni, baznīcas iekšieni;
5. Atbalsti draudzi finansiāli ziedojot no saviem ienākumiem!

Raksts sagatavots, izmantojot avotus no Valmieras Sv. Sīmaņa un Talsu ev. lut. draudžu mājaslapām.

 

PASĀKUMI

ĪSCEĻI