Kas jāievēro draudzēm COVID-19 pandēmijas laikā

Kas jāievēro draudzēm COVID-19 pandēmijas laikā

Sirsnīgi cienītie mācītāji, evaņģēlisti un visi draudžu vadītāji!

Pēc pirmā satraukuma par Covid-19 sērgu nāca vasaras atslābums, kurā paguvām aprast ar to, ka Latvijā ir droši un ka vaļīga attieksme pret ne pārāk stingrajiem ierobežojumiem nenes ļaunas sekas. Taču tagad stāvoklis ir pat nopietnāks nekā pavasarī un nākas atcerēties, ka noteikumi dievkalpojumu noturēšanai nav tikuši oficiāli atcelti. Gluži pretēji, iepriekšējiem ir nākuši klāt daži jauni. To mērķis ir uz laiku piepūlēties, lai apturētu pašlaik vērojamo vīrusu izplatības
straujo pieaugumu, lai pēc tam varētu atgriezties brīvākos apstākļos. Lūdzu atvainot, ka informēju jūs tik vēlu, taču situācija attīstās un jaunumi no valdības sēdēm turpina pienākt pat rakstīšanas laikā.

Vispirms, lūdzu atcerēties ka Covid-19 apdraudējums ir reāls. Cilvēki saslimst un nomirst. Saslimst draudžu locekļi un mācītāji. Cilvēki inficējas arī baznīcā, dievkalpojumā. Diemžēl pēdējais tāds gadījums ir bijis tieši mūsu draudzēs. Vairs nevaram apgalvot, ka baznīcas nav infekcijas izplatības vietas. Lai tas mūs mobilizē atbildīgai attieksmei un nopietnai rīcībai. 

No otras puses, tieši apdraudējuma nopietnība liek apzināties mūsu garīgo atbildību par kalpošanu cilvēkiem ar Dieva vārdu un sakramentiem. Tādēļ mūsu uzdevumsir nodrošināt šo žēlastības līdzekļu pieejamību, kamēr vien tas ir mūsu spēkos. Par to jāgādā gan ar apņēmību, darot visu, ko spējam, gan ar atbildīgu rūpību, lai stāvokli nepasliktinātu. No turpmāk sacītā daži būs Ministru kabineta noteikumi un daži būs norādījumi, kā tos lietot mūsu praktiskajā dzīvē.

Dievkalpojumi nav aizliegti, tādēļ mēs tos neatceļam, taču mēs ievērosim līdzšinējos un dažus jaunus piesardzības pasākumus.

Kā iepriekš esmu rakstījis, Latvijas Republikas Satversme un Reliģisko organizāciju likums paredz, ka valstij nav tiesību iejaukties reliģisko organizāciju darbībā, tajā skaitā noteikt ierobežojumus dievkalpojumiem vai regulēt to norisi. Tikai apzinoties stāvokļa nopietnību, atzīstot valsts varas nolūku aizsargāt cilvēku veselību un solidarizējoties ar pārējo sabiedrību, baznīca brīvprātīgi un apzinīgi piedalās pasākumos pandēmijas ierobežošanai.

Uz dievkalpojumiem netiek attiecināti noteikumi, kuri ir noteikti publiskiem vai privātiem pasākumiem. Tas ir tādēļ, ka pašreizējā izpratnē dievkalpojumi nav organizēti pasākumi. Praktiski mums tas nozīmē to, ka mēs neizziņojam dievkalpojumus un nepublicējam uz tiem aicinājumus. Mācītāji un kalpotāji parastajā laikā veic savus pienākumus ierastajā dievkalpošanas vietā. Ja baznīcā tajā laikā atrodas apmeklētāji, tiem jāievēro šādi noteikumi (No Ministru Kabineta 360. noteikumiem):
211. Reliģiskās darbības veikšanas vietās (ja netiek organizēts pasākums), tiek nodrošināts, ka:
211..1. vienlaikus atrodas ne vairāk kā 50% no kopējā iespējamā cilvēku skaita, ko pieļauj apmeklētājiem pieejamā telpu platība un infrastruktūra;
211..2. vienam apmeklētājam ir paredzēti ne mazāk kā 3m2 no publiski pieejamās telpas;
211..3. apmeklētājiem ir publiski pieejama informācija par maksimāli pieļaujamo personu skaitu, kas vienlaikus var atrasties reliģiskas darbības veikšanas vietā."
6.3.2. apmeklētāji un darbinieki (izņemot reliģisko organizāciju garīgo un kalpojošo personālu, kas notur dievkalpojumu savu pienākumu ietvaros), (…), lieto medicīniskās sejas maskas, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus (turpmāk – mutes un deguna aizsegi);
Tātad pie ziņojumu dēļa jābūt informācijai par minētajiem piesardzības pasākumiem par to, ka:
1. Baznīcā, tajā skaitā dievkalpojuma laikā, drīkst atrasties dievlūdzēji, kuriem nav noteikta karantīna, pašizolācija, vai jūtamu elpceļu slimības pazīmju. (Piezīme: mums atkārtoti jāuzsver nepieciešamību rūpīgi sekot savam veselības stāvoklim. Pirms došanās uz baznīcu pārliecināties, ka ķermeņa temperatūra nav paaugstināta un nav iesnu, kakla iekaisuma vai līdzīgu saslimšanas pazīmju. Tādus pamanot, katrā ziņā jāpaliek mājās un dievkalpojumam jāseko attālināti – arī tasir goda pienākums. Mēs centīsimies gādāt, lai tāda iespēja atkal būtu.)
2. Visu laiku jāievēro 2 metru distancēšanās starp dažādu mājsaimniecību piederīgajiem.
3. Jādezinficē rokas pirms ienākšanas dievnamā.
4. Jālieto sejas maska vai mutes un deguna aizsegs (vairogs).
Otra informācija pie ziņojuma dēļa ir jāliek par maksimālo dievlūdzēju skaitu dievnamā vai citās draudzes telpās, kur mācītājs un kalpotāji notur dievkalpojumu. Kā minēts MK noteikumos, to aprēķina, kā ½ no maksimālā vietu skaita (piemēram, ja dievnamā 150 vietu, tad tajā vienlaikus drīkst atrasties ne vairāk par 75 cilvēkiem). Tomēr katram cilvēkam jāatvēl 3 kvadrātmetri telpas.
Par atstatuma ievērošanu: Ar atgādināšanu ir par maz. Cilvēkiem ir grūti pašiem noteikt un ievērot 2m distanci, sevišķi pārvietojoties pa baznīcu. Tādēļ tajās vietās, kur paredzama kustība, ir jāizvieto atzīmes, kas norāda vajadzīgo atstatumu.Cilvēku plūsma ir jāorganizē. Piemēram, ejot pie dievgalda, lai visi neiziet no soliem ejā uzreiz bet rindu pa rindai. Pērminderi var atrasties ejā un norādīt kuri soli var doties un kuros vēl jāpagaida. Atzīmes jāsaliek arī pie altāra, lai palīdzētu izvietoties. Dodoties pie altāra var pa centrālo eju, bet atpakaļ pa malām, kur tas iespējams, un tādā kārtībā, kas ļauj bez kontakta atgriezties iepriekšējā vietā. Vēlams atzīmēt vietas, kur cilvēkiem apsēsties, ievērojot distanci.
Kārtība ir saprotami jāizskaidro un kalpotājiem ir jānodrošina, lai cilvēki noteikumus izpilda.
1. Jāizvairās bez nepieciešamības pārvietoties pa baznīcu. Vispārējas grēku sūdzēšanas gadījumā ir vispārēja absolūcija, bez došanās pie altāra un bez roku uzlikšanas. Privātajā grēksūdzē ar roku uzlikšanu, lietojot nepieciešamos aizsardzības līdzekļus.
2. Miera sveiciena laikā sveicina cits citu ar paklanīšanos, bez apskaušanās un rokasspiediena.
Par personalizētajām sēdvietām: Pēc pēdējiem Ministru kabineta nosacījumiem arī koncertos un izrādēs apmeklētājiem ir jālieto maskas un sejas aizsegus, ja cilvēkus reģistrē un ierāda tiem konkrētas vietas nepieciešamajā atstatumā. Līdz ar to šo noteikumu mēs vairs nevaram izmantot arī dievkalpojumā, kā iespēju nevilkt sejas maskas.
Par koplietošanas priekšmetiem: Daži pētījumi liecina, ka šis vīruss uz virsmām spēj izdzīvot pat četras nedēļas. Viens no galvenajiem veselības dienestu raižu iemesliem ir tas, ka cilvēki baznīcā pieskarsies vieniem un tiem pašiem priekšmetiem. Mūsu dievkalpojumos gan tādu nav daudz. Tomēr
• veicam regulāru telpu un virsmu, tai skaitā inventāra un priekšmetu tīrīšanu ar dezinfekcijas šķidrumu (durvju rokturi, trepju margas, kopīgo dziesmu grāmatu vāki, tualešu vāki, krēslu un solu roku balsti, galda virsmas);
• pēc iespējas samazinām virsmu un priekšmetu skaitu, kam pieskaras dažādi cilvēki (, rokturi, dziesmu grāmatas, rakstāmpiederumi, papīra lapas u.taml.); Ieteicams ņemt līdzi savas dziesmu grāmatas;
• dezinfekcijas līdzeklim jāsatur vismaz 70% etanola. Labāka iespēja ir nomazgāt rokas ar ziepēm.
Par sadraudzību: Ir ziņas, ka infekcijas izplatīšanas ziņā viens no riskantākajiem ir bufetes jeb zviedru galds. Kā noskaidroju, tieši sadraudzība pēc dievkalpojuma esot ļāvusi inficēšanās ķēdēm turpināties caur mūsu draudzēm, kā rezultātā mira divi cilvēki. Tādēļ sērgas laikā kopīgs galds pēc dievkalpojuma ir atceļams.
Par lielo draudzes lūgšanu: Ja atceramies, ka tā savā raksturā ir draudzes kalpošana “pilsētai un pasaulei” ar aizlūgšanām, tajā vajadzētu iekļaut būtisku sadaļu, aizlūdzot par mūsu tautu un visu cilvēci sērgas piemeklējumā, sevišķi par slimības skartajiem un viņu kopējiem. Ierosmes var smelties šeit: https://www.facebook.com/Lelb.lv/posts/13444151475...
Par maskām un dievgaldu:
 Veselības ministrijas ieskatā dievgaldu nedrīkst dalīt vispār, jo nākas noņemt masku un nav iespējams ievērot distanci. Tomēr Baznīca nedrīkstētu liegt cilvēkiem iespēju saņemt sakramentu. Risinājums ir rūpīgi ievērota piesardzība.
 Pēc ministrijas pārstāvju teiktā, ja cilvēks ir slims bez simptomiem, viņa elpas pilieniņi sakrājas maskā un tā kļūst par bīstamāko priekšmetu telpā. Pieskaroties tādai maskai, vīruss nonāk uz rokām un no tām uz apkārtējām virsmām. Tas notiek arī, noņemot masku un uzliekot to atpakaļ. Tādēļ tā jānoņem daļēji, pieskaroties tikai gumijai aiz auss un tad uzliekot atpakaļ. Tūlīt pēc tam vajag dezinficēt rokas, sevišķi, ja ir nācies masku sakārtot, lai pieguļ. Ja kāds grib būt īpaši rūpīgs, var lietoto masku ielikt maisiņā vēlākai mazgāšanai vai utilizācijai un, rokas dezinficējis, uzlikt svaigu.
 Kā jau esam vienojušies, Sakraments jāpasniedz ar intinkciju. To dara dalītājs, nevis dievgaldnieks. Izdalot sakramentu, īpaši rūpīgi jāievēro higiēna un jālieto roku dezinfekcijas līdzeklis.
 Iesakāmi lietot “ritošo komūniju”, kad dievgaldnieki rindā pienāk dalīšanas punktam un nemetas ceļos. Jo parastajā Dievgalda saņemšanā mūsu dievgaldnieki pie altāra metas ceļos, viņi ar rokām pieskaras sētiņai, kas tagad varbūt iemesls slimības izplatībai. Faktiski pēc katra galda tā būtu jādezinficē, taču dezinfekcija neiedarbojas momentāli. Varbūt to var apklāt un pārklājus mainīt?
Saprotu, ka šīs procedūras var likties pārspīlētas, tomēr to ievērošana mums dod tādas iespējas kalpot, kādu daudzās zemēs nav. Kristībās, Laulībās vai bērēs, kas notiek ārpus dievkalpojumiem, tagad drīkst piedalīties tikai līdz 10 cilvēkiem. Šajās svētdarbībās nu jau arī būs jālieto sejas maskas vai vairogus. Izņēmumi ir tikai tad, ja klātesošie ir piederīgi vienai saimniecībai. Sanāksmes un sēdes pēc iespējas noturēsim attālināti.

Līdz 15.novembrim Svētdienas skolām un jauniešu sanāksmēm noteiksim brīvlaiku. Pēc šī datuma izvērtēsim situāciju. Tāpat šajā laikā atceļamas būtu Bībeles stundas, Taize vai citi lūgšanu vakari, vīru, sievu un citas nodarbības. Koru un ansambļu dziedāšanu un mēģinājumus ir jāatliek.
Iesvētes vai Alfa kursi var notikt tikai tad, ja mēs ievērojam noteiktos piesardzības principus:
• distancēšanās, roku dezinfekcija un sava veselības stāvokļa apzināšanās;
• nodarbību dalībnieki tiek reģistrēti un to maksimālais skaits ir līdz 10 cilvēkiem;
• nodarbības ilgums nedrīkst pārsniegt 2h un ir jāvēdina telpas ik pēc stundas. Apsveriet iespējamību nodarbības noturēt attālināti. Par dievlūdzēju skaitu vietās, kur notiek organizēti pasākumi, līdz 2020.g. 31.decembrim:
• baznīcas tiek aizpildītas 50% apjomā un 3 kvadrātmetri telpas uz personu;
• svētdarbībās, kurās piedalās tikai piederīgie (Kristībās, Laulībās, Bērēs vai citos svētbrīžos) drīkst piedalīties līdz 10 cilvēkiem iekštelpās un līdz 100 cilvēku ārpus telpām;
• regulāri vēdinām dievnamu un sapulču telpas. Ilglaicīgākos pasākumos plānojam pārtraukumus ne vēlāk kā pēc stundas, vēdinot telpas vismaz 15 minūtes.
Tāds patlaban ir stāvoklis. Es zinu, ka mūsu baznīcā attieksme pret šiem ierobežojumiem ir dažāda. Ir brāļi un māsas, kuri uzskata, ka baznīcai nevajadzētu pakļauties tādiem ierobežojumiem un ir brāļi un māsas, kuri uzskata, ka šādos apstākļos vajadzētu atcelt jebkādu pulcēšanos dievnamos. Tomēr es ceru, ka šie noteikumi ir pietiekami saprātīgs kompromiss, kurā mēs varam satikties, lai arī piekāpjoties cits cita priekšā. Galvenais, lai mūsu kalpošana varētu turpināties, neapdraudot veselību, Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.
“Tādēļ arī es, dzirdēdams par jūsu ticību Kungā Jēzū un par jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, nemitos pateikties par jums, pastāvīgi pieminēdams jūs savās lūgšanās, lai mūsu Kunga Jēzus Kristus Dievs, godības Tēvs, dod jums gudrības un atklāsmes garu, tā ka jūs viņu atzīstat, lai jūsu gara acis būtu apgaismotas un lai jūs zinātu, kas ir viņa aicinājuma cerība un kādu godības bagātību iemanto viņa svētie.” (Ef 1:15-18)
Pateicībā par jūsu uzticību un pašaizliedzību kalpošanā, + Jānis, Rīgas arhibīskaps

Papildinājums:
Daugavpils Mārtiņa Lutera katedrālē vienlaicīgi drīkst uzturēties ne vairāk par 70 cilvēkiem, izretojoties gan lūgšanu zāles solos, gan uz balkona!